Relacja z IV Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

IV Kongres Innowacyjnej Gospodarki to 2 dni, 700 uczestników, 35 000 widzów on-line, 80 prelegentów, 12 paneli, goście specjalni oraz wiele znamienitych postaci ze świata polityki, nauki i biznesu dyskutujących o innowacyjności i szukających najlepszych rozwiązań dla polskiej gospodarki, aby mogła konkurować na arenie międzynarodowej.

Edukacja i kreatywne miasto

Pierwszego dnia Kongresu debata toczyła się wokół dwóch zagadnień: edukacji i kreatywnego miasta. Główne wątki dyskusji dotyczyły próby odnalezienia odpowiedzi na pytanie o właściwy kierunek rozwoju polskiej edukacji w panelach Edukacjo! Quo vadis? oraz Czy polskie szkolnictwo zabija innowacyjność? Dyskutowano także o miejscu nowych technologii w edukacji – na ile pomagają a na ile przeszkadzają w nauce i czy polscy nauczyciele są gotowi na wprowadzenie multimediów w codziennej pracy. W panelu poświęconym dobrym praktykom biznesowym, w gronie przedstawicieli nauki, biznesu i instytucji doskonalenia zawodowego w Polsce, Niemczech, Austrii i USA podjęte zostały tematy dotyczące oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego, które mogą oni zapewnić.

Wystąpienie gościa specjalnego, Charlesa Landrego, rozpoczęło blok dyskusyjny poświęcony kreatywnemu miastu. Landry, światowej sławy autorytet w dziedzinie wykorzystania wyobraźni i kreatywności w polityce miejskiej, swoim wykładem dał początek do dyskusji nad metodami zwiększania potencjału miast poprzez wyzwalanie inwencji i kreatywnego myślenia jego mieszkańców. Zaprojektowany przy jego udziale Creative City Index – narzędzie które mierzy, analizuje i ocenia innowacyjny puls miasta i jego zdolności do przystosowania się do radykalnych globalnych zmian – był osią, wokół której toczyła się dyskusja z m.in. Michałem Olszewskim, Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy i Davidem Burrowsem, Dyrektorem ds. Sektora Rządowego na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę w Microsoft Corporation.

Pierwszy dzień Kongresu zakończył się wyjątkowym wystąpieniem, wykładem laureata Nagrody Nobla z 2001 roku, byłego szefa Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona i byłego głównego ekonomisty Banku Światowego, profesora ekonomii na Uniwersytecie Columbia – Josepha E. Stiglitza. Jego godzinny wykład na temat ekonomicznej prognozy dla Europy i Polski zapełnił po brzegi salę audytoryjną i zgromadził przed komputerami liczne grono internautów oglądających relację on-line.

Raport o konkurencyjności i polska gospodarka

Drugi dzień Kongresu rozpoczęliśmy od ogólnej analizy polskiej gospodarki – wystąpieniem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego i sesji poświęconej raportowi Profesora Jerzego Hausnera dotyczącego jej konkurencyjności

Wicepremier Piechociński podkreślił, iż trwałą przewagą konkurencyjną polskiej gospodarki jest kapitał ludzki, oraz że dzięki doskonale wykształconym kadrom przyciągamy inwestorów, którzy gwarantują dostęp do nowych technologii i tworzą warunki do rozwoju usług.

Dyskusja nad raportem „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?” była drugą odsłoną, rozpoczętych 18 czerwca w Pałacu Prezydenckim, konsultacji społecznych. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech grup: ruchów społecznych, „młodych innowacyjnych” i biznesu.

Kluczowa teza raportu, łącząca się z podjętą tematyką podczas I dnia Kongresu kładzie większy akcent na znaczenie edukacji dla podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki. Edukacji wyzwalającej indywidualną kreatywność na wszystkich poziomach kształcenia. Polska szkoła, jak podkreślają autorzy raportu, która utknęła w XIX-wiecznym modelu edukacji encyklopedycznej i odtwórczej, jest tu poważną przeszkodą. Autorzy zwracają uwagę także na potrzebę zmiany systemu finansowania uczelni i nowej, całościowej, regulacji praw własności intelektualnej.

W rekomendacjach raportu wskazuje się m.in. konieczność prorozwojowego wykorzystywania środków unijnych – szczególnie poprzez poprawienie klimatu politycznego wokół współpracy władzy publicznej i sektora prywatnego. W Raporcie sygnalizuje się również, że dość szybko można wypracować nową narodową strategię integracji europejskiej, która jest niezbędna wobec praktycznego formowania się Unii Europejskiej „zróżnicowanych prędkości”. Do podobnej kategorii należy ustanowienie selektywnej i strategicznej, nowej polityki przemysłowej, zwiększającej zdolność przedsiębiorstw do konkurencji, a nie skoncentrowanej na osłanianiu własnej gospodarki. Wiadomo bowiem, że w pierwszej kolejności powinna dotyczyć ona sektorów o wysokiej wartości dodanej eksportu.

Na stronie Kongresu Innowacyjnej Gospodarki udostępniona została treść Raportu i formularz, który umożliwia wzięcie udziału w konsultacjach społecznych odbywających się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, pod auspicjami Krajowej Izby Gospodarczej. Konsultacje będą trwały do 18 października br.

Gospodarka

Z poziomu meta, przeszliśmy do dyskusji nad poszczególnymi sektorami polskiej gospodarki – szans i zagrożeń jakie czekają na nie w najbliższym czasie. Jako jeden z kluczowych tematów, od którego zależy rozwój gospodarki, uznano energetykę i to jej był poświęcony pierwszy z branżowych paneli. Dyskusja przedstawicieli największych firm z tej branży toczyła się wokół polityki klimatyczno-energetycznej, powstawania elektrowni atomowych, wizji rozwoju energetyki m.in. w kontekście gazu łupkowego oraz o konieczności poniesienia nakładów na infrastrukturę energetyczną oraz dywersyfikacji źródeł energii.

W sesji paneli równoległych uczestnicy Kongresu rozmawiali o nowych mediach i nowych technologiach, komunikacji w nowoczesnych aglomeracjach oraz jednolitym rynku cyfrowym w Unii Europejskiej. W pierwszym z nich dyskutujący pokusili się o zdefiniowanie nowych mediów i nowych technologii, które mogą być przydatne każdemu przedsiębiorcy i wskazanie praktycznych rozwiązań i zarekomendowali, jak i po co ich używać w prowadzonym biznesie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również panel poświęcony komunikacji w aglomeracjach – na pytanie z tytułu panelu Jak żyć w miejskich korkach? odpowiadali zarówno przedstawiciele rządu – jednym z prelegentów był Andrzej Massel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – jak i przedstawiciele sektora prywatnego oraz eksperci z zakresu infrastruktury.

Rozmowa dotycząca barier regulacyjnych i biznesowych w wykorzystaniu pełnego potencjału jednolitego rynku cyfrowego w UE, jak również szans dla Polski zwiazanych z projektem jednolitego rynku cyfrowego w UE były głównymi tematami trzeciego panelu równoległego.

Ostatnią częścią Kongresu była dyskusją on-line Jacka Żakowskiego z Tomášem Sedláčkiem i odbywająca się w sali audytoryjnej sesja poświęcona Telemedycynie i farmakoterapii.

Tomáš Sedláček, czeski ekonomista, pisarz i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Karola w Pradze, doradca Ministra Finansów w zakresie polityki makroekonomicznej i były doradca ekonomiczny Prezydenta Republiki Czeskiej Vaclava Havla, członek Narodowej Rady Ekonomicznej Czech przy Premierze Czech oraz główny ekonomista w czołowym czeskim banku Československá Obchodní Banka, w rozmowie z Żakowskim mówił o porównaniu ekonomii do religii, o etyce w prowadzeniu współczesnych gospodarek i zmierzchu homo economicus, odwołując się do swojej ostatniej wydanej w Polsce książki.

Uczestnicy ostatniej sesji, która dotyczyła telemedycyny i farmakoterapii, dyskutowali o dobrych praktykach z obu dziedzin dotyczących zarówno rozwiązań systemowych jak i komercyjnych, takich jak: projekty wspierające rozwój innowacji realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym w Unii Europejskiej, rozwiązania wprowadzane przez rząd brytyjski oraz narzędzia stosowane w amerykańskiej opiece telemedycznej usprawniające relację pacjent-lekarz. Uczestnicy panelu podzielili się również rekomendacjami dla tych sektorów, wśród których jednym z postulatów było inwestowanie w edukację oraz badania podstawowe i promocja współpracy biznesu z uniwersytetami.

Kongres podsumowali: Pan Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Podczas Kongresu wręczone zostały również nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej „Innovatica”.

W tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych niemal 60 wniosków. Jury w składzie:

  • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
  • Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
  • Zbigniew Dworzecki, Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej
  • Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk;
  • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

przyznało nagrody w następujących kategoriach:

  • Innowacyjna firma: INTEX Ośrodek Innowacji Technicznych i Kooperacji.
  • Rozwiązanie innowacyjne: Grzejnik elektryczny „NOGEN” firmy „TERMO-EKO” Sp. z o.o.
  • Osobowość innowacyjna: Tomasz Zmysłowski

Jury przyznało również 2 Specjalne Wyróżnienia dla:

  • Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  • Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica

 

 

 

 

 

Prezentacje prelegentów Kongresu:

Panel „Edukacjo! Quo vadis?”

Panel „Konkurencyjna Polska. Kreatywne miasto”

Panel „Nowe media i nowe technologie. Teoria i praktyka”

Panel „Telemedycyna i farmakoterapia – jak stymulować postęp?”

Panel „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce”

Wystąpienie Gościa Specjalnego