Prywatne: Rada Programowa

dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP

Urodziła się 14 lipca 1949 r. w miejscowości Dwikozy. Studia ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1996 r. obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym”. Zdała również egzamin sędziowski. Dr Alicja Adamczak jest rzecznikiem patentowym, radcą prawnym i pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej. Przez dwie kadencje była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Współorganizowała Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, a także zainicjowała utworzenie Forum Polonijnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych. Dr Alicja Adamczak należy do wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych zajmujących się ochroną własności intelektualnej i własności przemysłowej. Adamczak jest także autorką wielu publikacji z tego zakresu. Przez szereg lat była redaktorem naczelnym kwartalnika „Rzecznik Patentowy”. Alicja Adamczak jest także instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim Orderu „Merite de l’Invention” nadawanym za dokonania na rzecz rozwoju innowacyjności przez Królewską Kapitułę w Brukseli oraz odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

Powrót