Aktualności

Miasto – drogowskaz innowacji

18 lipca 2016

Smart Cities to jeden z czterech bloków tematycznych, którym poświęcony był VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki. W ramach tego bloku, odbyła się dyskusja panelowa „Miasto – drogowskaz innowacji”, którą poprowadził Marcin Wojdat, sekretarz m. st. Warszawy.  

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele biznesu, samorządu i instytucji pozarządowej:

 • Paweł Błaszczak, 4Mobility, dostawca usługi PoolCar,
 • Małgorzata Bukowska-Siegiel, Główny Specjalista w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami, Urząd m. st. Warszawy,
 • Marek Cywiński, Prezes Zarządu, Kapsch,
 • Maciej Dopierała, Współtwórca LocalSpot, prezes zarządu Xentivo,
 • Katarzyna Mikołajczyk, Fundacja ePaństwo,
 • Eugeniusz Orłowski, Prezes Zarządu O&S Computer-Soft,
 • Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Polityki Społecznej m. st. Warszawy.

Uczestnicy rozpoczęli dyskusję od wcielenia się w rolę doradcy drugiej strony i udzielenia istotnej z ich punktu widzenia porady, opartej o swoje dotychczasowe doświadczenia we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem. Przedstawiciele biznesu skierowali do samorządowców następujące sugestie:

 • Włączanie mieszkańców, wsłuchiwanie się w ich opinie, udostępnianie im danych, dzięki którym mogą wypracowywać własne rozwiązania – np. danych dotyczących transportu, aby mieszkańcy mogli lepiej planować własne podróże (Katarzyna Mikołajczyk).
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu mieszkańców (Eugeniusz Orłowski).
 • Odważne przywództwo, umożliwiające podejmowanie ryzyka (Maciej Dopierała).
 • Poszukiwanie rozwiązań odpowiednich dla danego miasta, zamiast kopiowania wprost rozwiązań z innych miast – np. w zakresie rozwiązań transportowych: kopiowanie treści zamówień publicznych, bez przeprowadzenia analizy potrzeb specyficznych dla konkretnego miasta skutkuje wdrożeniem nieefektywnych rozwiązań (Marek Cywiński).
 • Tworzenie miejskiej infrastruktury dla startupów, inkubatorów biznesu, takich jak warszawskie Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 (Paweł Błaszczak).

Z kolei przedstawiciele władz samorządowych udzielili przedsiębiorcom następujących porad:

 • Edukowanie urzędników – np. w zakresie możliwości wykorzystania danych czy informacji, do których mają dostęp lub w zakresie postępujących szybko zmian technologicznych (Małgorzata Bukowska-Siegiel).
 • Proponowanie rozwiązań problemów, a nie jedynie oferowanie produktów – aktywne włączanie się w działania miasta już na etapie problemów, zdefiniowanych np. w strategiach rozwojowych, a nie wyłącznie na etapie składania oferty w postępowaniu (Tomasz Pactwa).

Paneliści rozmawiali również o podstawowych przeszkodach we współpracy biznesu z samorządem.

Katarzyna Mikołajczyk zwróciła uwagę przede wszystkim na trudności komunikacyjne, wynikające zarówno z niejasnych, rozbudowanych struktur (nie zawsze wiadomo, z kim i w jaki sposób komunikować się, aby uzyskać daną informację) oraz z długiego czasu oczekiwania na odpowiedź.  

Maciej Dopierała wskazał, że przedsiębiorcy nie znają problemów miast. Na etapie ogłaszania zamówienia miasto precyzuje już zapotrzebowanie na rozwiązanie, a nie opisuje problem. Zdaniem Dopierały, większa otwartość, spotkania pomiędzy przedsiębiorcami a samorządowcami, regularny dialog wpłynęłyby korzystnie na zrozumienie przez ludzi biznesu problemów miast. Eugeniusz Orłowski, zgodził się z tak zdefiniowaną przeszkodą i wskazał jednocześnie na outsourcing usług, związanych z definiowaniem problemów jako zagadnień projektowych, jako potencjalne rozwiązanie. Marek Cywiński wskazał, ze w ramach obowiązujących procedur zamówień publicznych istnieje instrument, pozwalający na wspólną pracę nad rozwiązywaniem problemów – jest nim dialog techniczny.

Małgorzata Bukowska-Siegiel i Tomasz Pactwa zauważyli, że dużą część ograniczenia swobody poszukiwania rozwiązań wynika z konieczności przestrzegania przepisów i procedur, również tych związanych z eliminowaniem ryzyka.

Pomimo tych ograniczeń, Warszawa może jednak pochwalić się sukcesami, jeżeli chodzi o opracowywanie – wspólnie z przedsiębiorcami – innowacyjnych rozwiązań problemów miasta. Wśród przykładów można wymienić projekty Warszawa 19115 czy Wirtualna Warszawa.

Warszawa 19115 to wspólny dla całego miasta system, za pomocą którego mieszkańcy mogą zgłąszać problemy, wymagające interwencji administracji publicznej, czy uzyskać informacje na temat funkcjonowania miasta i jednostek władz miasta. W ramach systemu działa 50-osobowy zespół konsultantów, którzy przyjmują zgłoszenia i odpowiadają na pytania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do komunikacji wykorzystywane są: telefon (nr 19115), aplikacja mobilna, portal www.warszawa19115.pl, a także e-mail, faks i czat.  

Liczby wskazują na to, ze system się sprawdza. Małgorzata Bukowska-Siegiel podała, że od listopada 2013 r., kiedy uruchomiono system, przyjęto dzięki niemu ok. 800 tys. zgłoszeń. 97% zgłoszeń zostało zrealizowanych.

System został wykonany przez firmę Xentivo – według jej prezesa, Macieja Dopierały, rozwiązanie budzi zainteresowanie w innych miastach, ale niekoniecznie decydują się one na jego wprowadzenie. Jako podstawowe przeszkody wskazał brak dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi oraz obawy włodarzy o to, ze nie będą w stanie zapanować nad zgłoszeniami problemów.

Virtualna Warszawa to projekt, dzięki któremu osoby z dysfunkcją wzroku uzyskują łatwiejszy dostęp do rozmaitych punktów w mieście, w tym urzędów czy komunikacji miejskiej. Projekt opiera się na aplikacji mobilnej oraz systemie mikronawigacji, wykorzystującej nadajniki zwane Beaconami.

Tomasz Pactwa zwrócił uwagę, że projekty takie jak Virtualna Warszawa, oprócz realizowania swojego głównego celu, czyli pomocy mieszkańcom, mogą także stanowić punkt wyjścia modelu biznesowego. System dysponuje bowiem danymi, które mogą być interesujące z punktu widzenia przedsiębiorstwa i mogą zostać przez nie wykorzystane do prowadzenia określonej działalności.

Paneliści reprezentujący przedsiębiorców byli dość zgodni co do tego, że rzeczywiście zapewnienie dostępu do danych jest kluczowe dla kreowania innowacyjnych biznesów. Eugeniusz Orłowski zauważył, że analiza danych umożliwia poszukiwanie i proponowanie rozwiązań nie tylko w odpowiedzi na zdefiniowane wprost problemy, ale wiąże się także z możliwością wypracowania zupełnie nowatorskich koncepcji. Marek Cywiński zauważył, że udostępnianie danych w otwartych systemach i ich analiza przez podmioty zewnętrzne może skutkować znajdowaniem nowych rozwiązań biznesowych, ale zwrócił także uwagę, że nie zawsze jest to koniecznym do osiągnięcia celem – odwołując się do Virtualnej Warszawy podkreślił, że zadaniem tego systemu jest wspieranie mieszkańców i nie trzeba za wszelką cenę szukać w nim także dodatkowych korzyści biznesowych. Katarzyna Mikołajczyk dodatkowo zauważyła, że polskim samorządom brakuje jednolitych standardów udostępniania danych. Zaapelowała do włodarzy miast o szerszą współpracę w zakresie wypracowywania tych standardów.

Kończąc dyskusję, Marcin Wojdat podkreślił, że Warszawa dostrzega potrzebę rozwijania dialogu pomiędzy warszawskim samorządem oraz firmami i organizacjami pozarządowymi. Zobowiązał się także do wypracowania formuły regularnych, otwartych spotkań pomiędzy stronami tego dialogu, poświęconych poszukiwaniu pomysłów na rozwiązywanie konkretnych problemów miasta.

Powrót