Aktualności

Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w Polsce – raport

6 czerwca 2016

Zwiększenie odczucia bezpieczeństwa zdrowotnego stanowi wyzwanie dla wszystkich państw Unii Europejskiej. W szczególności wynika ono ze zmian w strukturze demograficznej społeczeństw. Zgodnie z raportem „Polska 2030”, „pogorszenie relacji między liczbą ludności w wieku przed- i poprodukcyjnym w ciągu najbliższych dwóch dekad jest procesem nieuchronnym. Ewentualne trwałe zwiększenie dzietności w najbliższych latach może przyczynić się, do zmniejszenia wskaźników obciążenia demograficznego najwcześniej w perspektywie najbliższego pięćdziesięciolecia, ale nie wpłynie na poprawę sytuacji do 2035 r.”. Szacuje się, że w roku 2050 udział liczby osób powyżej 65 roku życia wzrośnie z obecnych 15% do 25% a nawet 30%. Jednocześnie średnia długość życia wzrośnie o kolejne 5 lat, z 76 do 81. Dlatego wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej i społecznej oraz, szerzej, dla wszystkich systemów państwa jest utrzymanie jak najdłuższe go życia obywatela w zdrowiu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że telemedycyna to „dostarczanie usług medycznych przez specjalistów, w przypadku, gdy dystans dzielący go od pacjenta jest kluczowym czynnikiem. Telemedycyna wykorzystuje technologie komunikacyjne do wymiany istotnych informacji dla diagnozy, leczenia, profilaktyki, badań, konsultacji czy wiedzy medycznej w celu polepszenia zdrowia pacjenta”.

E’Zdrowie w założeniach Komisji Europejskiej ma wspomóc, świadczenie wysokiej jakości opieki zdrowotnej, jak i zapewnić trafniejsze diagnozy oraz wesprzeć kuracje. Ma spowodować wyposażanie pacjentów w narzędzia, dzięki którym będą mogli zarządzać aktywnie swym zdrowiem, przy jednoczesnym zachowaniu ich swobody dzięki samoocenie oraz rozwiązaniom przenośnego monitoringu stanu zdrowia i czynników środowiskowych, takich jak np. zmiany temperatury i jakości powietrza, które mogą wpłynąć na warunki zdrowotne.

W tym wszystkim e’Zdrowie, telemedycyna, telemonitoring nie zmierza do zastąpienia profesjonalistów, którzy pozostają rdzeniem w zapewnianiu opieki zdrowotnej, lecz jest ono raczej rozważane, jako narzędzie wsparcia dla zarządzania i świadczenia usług zdrowotnych.

E’Zdrowie ma potencjał, by odegrać kluczową rolę w zmianie ludzkiego życia na lepsze. Należy podjąć działania zmierzające do oceny, czy technologia ta jest bezpieczna dla jej użytkowników oraz w których elementach procesu leczenia może być wykorzystywana. Strategicznymi działaniami państwa powinno być rozpoczęcie szeroko zakrojonych konsultacji pomiędzy interesariuszami na temat istniejących barier i spraw związanych z e’Zdrowiem.

Przygotowany przez ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej i Izby Gospodarczej Medycyna Polska Raport „Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w Polsce – potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje”, w którym starano się zaprezentować potencjał e’Zdrowia oraz jego aspekty technologiczne, a także rekomendacje dla najpilniejszych działań. W ocenie autorów tego opracowania, te wyzwania wymagają przewartościowania priorytetów w systemie polskiej opieki zdrowotnej i społecznej, które powinny zostać skierowane na szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Zachęcamy do lektury Raportu (PDF, 2.5MB)

Powrót